Dokumentácia posudzovania vplyvov činností na životné prostredie

  • EIA štúdie - zámery a správy o hodnotení podľa zákona 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov

kontakt

adresa:

Ekorada, s.r.o.

Saratovská 2136/1
841 02 Bratislava

 

tel:

+421 908 769 867

 

email / web:

info@ekorada.sk

www.ekorada.sk